Skip to content

Privacy verklaring

Privacy Verklaring voor leden, vrijwilligers en toegetreden leden van 2GO VZW

Uw privacy is belangrijk voor ons. Alle persoonsgegevens die we van u verkrijgen via interacties als lid, vrijwilliger of toegetreden lid (kanszoekende jongere) worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over de verwerking en het beheer van uw persoonsgegevens, de maatregelen die we nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, hoe lang we uw persoonsgegevens bijhouden en uw recht tot inzage, wijziging en verwijderen van uw gegevens.

De volgende elementen komen aan bod:

 • Contactgegevens
 • Toepassingsgebied
 • Doel en aard van informatie
 • Gebruik van informatie en verwerking door derde partijen
 • Bescherming van persoonlijke gegevens
 • Bewaartermijn
 • Rechten
 • Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

 

1.    Contactgegevens

2go, by Art & Classics vzw

Frans Beirenslaan 25

2150 Borsbeek

België

Info@2govzw.be

 

2.    Toepassingsgebied

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op 2GO VZW, haar leden, vrijwilligers en toegetreden leden. De maatschappelijke zetel van 2GO VZW is Frans Beirenslaan 25, 2150 Borsbeek.

 

3.    Doel en aard van informatie

We verzamelen persoonlijke gegevens over leden, vrijwilligers en toegetreden leden noodzakelijk voor het uitvoeren van onze activiteit:

”kanszoekende’ jongvolwassenen ondersteunen in hun sociale en professionele integratie in onze maatschappij, tot het bereik van hun autonomie en welzijn.”

We verzamelen deze persoonlijke gegevens via verschillende kanalen mondeling, schriftelijk en web toepassingen, -systemen of software.

De persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen of verkrijgen zijn:

 1. Identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres)
 2. Beroepsgegevens (bijvoorbeeld uw loopbaan)
 3. Financiële gegevens (bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer)
 4. Persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld uw leeftijd/geboortedatum, nationaliteit, geslacht)
 5. Opleiding en vorming (bijvoorbeeld curriculum, gevolgde opleidingen)
 6. Andere informatie (bijvoorbeeld informatie die u ons bezorgt in uw CV, correspondentie, foto’s)

 

4.    Verklaring van toestemming en vrijgave beeld en geluidsopnames

 1. 2GO VZW maakt of laat foto’s en video-opnames maken tijdens verschillende evenementen gerelateerd aan de activiteiten en de organisatie van het werk van de VZW. Er kunnen ook interviews afgenomen worden. Deze beelden of de transcripts van interviews kunnen worden gebruikt voor het Intranet en/of de 2GO VZW website (extern) of worden gepubliceerd in een informatiebrochure of tijdschrift (publiek) al dan niet uitgegeven onder verantwoordelijkheid van 2GO en worden gebruikt ter illustratie van onze publicaties (communicatiedoeleinden).
 2. Door dit formulier te ondertekenen, geef ik toestemming om niet-geposeerde, foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. Ik geef ook toestemming voor de publicatie van citaten.
 3. Conform de privacywet verleen ik via ondertekening van dit formulier mijn expliciete toestemming voor enerzijds het maken en het gebruik van gerichte foto’s en beelden in besloten kring (alsook anderzijds met het doel waarvoor de foto’s zijn genomen).
 4. Ik verklaar mij akkoord dat van mij foto’s en/of filmbeelden worden opgenomen met als doel te worden gebruikt als communicatiemateriaal voor 2GO VZW en dat deze afbeeldingen aldus kunnen worden verspreid, intern of extern, op internet (publiek) of via intranet, in een krant, tijdschrift (publiek), folder etc. en dat het materiaal zal kunnen worden gebruikt in de verschillende publicaties van 2GO VZW (zowel in gedrukte als elektronische vorm, in de vorm van een CD, DVD, video, websites, transcript van een interview in een tijdschrift en dergelijke meer).
 5. 2GO VZW zal het materiaal voor geen andere bestemming mogen gebruiken zonder mijn voorafgaande toestemming.
 6. Ik heb volgens art. 10 en 12 van de privacywet recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om mijn persoonsgegevens en aldus het recht om op elk ogenblik te vragen om dit materiaal uit de databank te laten verwijderen en aanvaard dat een beperkt aantal persoonlijke gegevens, zullen worden bewaard bij het opgeslagen materiaal, ondermeer om gevolg te kunnen geven aan dit recht op uitoefening en verzet.
 7. Deze vraag dient schriftelijk overgemaakt te worden aan de secretaris van 2GO VZW, hetzij per brief of via e-mail aan secretaris@2govzw.be. Na deze aanvraag zal het materiaal onverwijld uit de databank verwijderd worden. Vanzelfsprekend kunnen reeds gedrukte publicaties niet meer worden herroepen.
 8. Het genomen (beeld)materiaal is eigendom van 2GO VZW en zal worden bewaard door de secretaris. Ik doe hierbij dan ook afstand van alle portret en videografische rechten die ontstaan bij het nemen van foto’s en verklaar geen aanspraak te maken op enigerlei vergoeding voor deze afstand of voor het gebruik van beelden of foto’s.
 9. Ik verklaar mij akkoord met de inventarisatie en de verwerking van mijn persoonsgegevens in de omstandigheden en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

 

5.    Gebruik van informatie en verwerking door derde partijen

De persoonlijke gegevens worden gebruikt in correspondentie/communicatie om onze activiteit te kunnen organiseren en uitvoeren.

Deze correspondentie kan zijn:

 • Met uzelf
 • Over kanszoekende jongeren
 • Met partner verenigingen
 • Met onze derde partijen en leveranciers
 • Met de bevoegde autoriteiten.

De persoonlijke gegevens die we verwerken, kunnen worden gedeeld met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de diensten die de vereniging aanbiedt, wanneer een wettelijke basis of verplichting geldt of voor gerechtvaardigde belangen. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken via het contract of via een gegevensverwerkingsovereenkomst om de beveiliging van de gegevens te waarborgen.

 

6.    Bescherming van persoonlijke gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de EER (Europese Economisch Ruimte) zonder passende waarborgen.

We nemen verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen zoals:

 • Technologische beveiligingsmaatregelen: beveiligde netwerken, beperkte toegang tot systemen en applicaties.
 • Administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken.
 • Inlichten van leden, vrijwilligers en toegetreden leden zodat zij op de hoogte zijn van onze privacy verplichtingen.
 • Fysieke beveiligingsmaatregelen: beveiliging van de toegang tot onze gebouwen, computers en dossierkasten.

 

7.    Bewaartermijn

We bewaren de persoonlijke gegevens zolang dat het noodzakelijk is voor het verstrekken van de diensten die de vereniging aanbiedt of om informatie over de werking uit te wisselen.

We zullen uw persoonsgegevens bewaren tot 5 jaar na de beëindiging van uw engagement bij 2GO VZW.

Na het verstrijken van deze bewaartermijn zullen we uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang vereist dat we uw persoonsgegevens langer bijhouden.

 

8.    Rechten

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • Een verzoek om inzage of rectificatie van uw persoonsgegevens.
 • Een verzoek om het laten verwijderen van uw persoonsgegevens.
 • Een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (GBA Gegevensbeschermingsautoriteit).

U kan voormelde rechten of verplichtingen uitoefenen door contact met ons op te nemen per e-mail (info@2govzw.be) of per brief naar het onder punt 1 vermelde adres ter attentie van de secretaris met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart.

Gelieve ons ook te informeren indien zich een wijziging voordoet van uw persoonsgegevens.

 

9.    Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Van zodra het document is aangepast wordt de revisiedatum, vermeld in de hoofding van dit document, bijgewerkt.